1.

Świadczenia zdrowotne udzielane podopiecznym przez ZLO Piszkowice finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia, natomiast koszty wyżywienia i zakwaterowania ponosi pacjent (Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135).

2.

Narodowy Fundusz Zdrowia, finansuje jedynie pobyty pacjentów, którzy według oceny w skali Barthel zostali sklasyfikowani na poziomie od 0 do 40 punktów. Dla ubiegających się o przyjęcie dziecka do Zakładu wymagana jest dokumentacja medyczna zgodna z umową z NFZ.

3.

Dyrekcja Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego w Piszkowicach stara się w sposób indywidualny rozpatrywać sytuację materialną rodzin podopiecznych i dopiero na podstawie jej analizy wydaje decyzję o odpłatności za pobyt.

4.

Zakład przyjmuje dzieci i młodzież z obszaru całej Polski, których stan zdrowia, niepełnosprawność ruchowa i umysłowa, a także bardzo trudna sytuacja rodzinna wymaga stałej oraz fachowej opieki lekarskiej, pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej. Decyzję o przyjęciu do Zakładu podejmuje dyrektor ZLO Piszkowice w porozumieniu z lekarzem zakładowym.

Wykaz dokumentów niezbędnych do przyjęcia dziecka do Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego w Piszkowicach:

Dokumenty:

 1. Podanie rodziców lub opiekunów prawnych z prośbą o przyjęcie dziecka do Zakładu lub wyrok sądu z zapisem o umieszczeniu w ZLO dla Dzieci w Piszkowicach.
 2. Karta wywiadu pielęgniarskiego wraz z zaświadczeniem lekarskim stwierdzającym, iż osoba ubiegająca się o skierowanie do zakładu, ze względu na stan zdrowia, wymaga skierowania do zakładu opiekuńczo-leczniczego.
 3. Skierowanie lekarskie do Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego dla Dzieci w Piszkowicach.
 4. Pisemna zgoda pacjenta lub opiekuna prawnego na pobyt i leczenie.
 5. Karta ocena świadczeniobiorcy zmodyfikowaną skalą Barthel – do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci może zostać przyjęty pacjent, który w ocenie skalą Barthel uzyskał mniej niż 40 pkt.
 6. Karta dodatkowego wywiadu lekarskiego wg. załączonego wzoru, w szczególności dla pacjentów wymagających leczenia żywieniowego.
 7. Pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody przez pacjenta lub opiekuna prawnego na objęcie leczeniem żywieniowym.
 8. Oświadczenie o osobach upoważnionych do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia pacjenta oraz dokumentacji medycznej.
 9. Oświadczenie pacjenta lub opiekunów prawnych o pokryciu kosztów pobytu w ZLO dla Dzieci w Piszkowicach.
 10. Dokumenty zawierające informacje na temat historii choroby, w tym kopie kart informacyjnych z leczenia szpitalnego.
 11. Aktualne wyniki badań lekarskich i laboratoryjnych.
 12. Karta szczepień (oryginał)
 13. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 14. Informacja o ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia
 15. Wyciąg aktu urodzenia z pieczątką na odwrocie potwierdzającą adres stałego zameldowania dziecka oraz PESEL dziecka.
 16. Postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego
 17. Dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów.
 18. Dane kontaktowe rodziców lub opiekunów prawnych.